Algemene Voorwaarden ‘Give a Nudge‘

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van een professionele activiteit.
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Gever :is de consument die een aankoopbon/voucher aankoopt van GaN;
7. Ontvanger :is de uiteindelijk ontvanger van de vouocher/aankoopbon;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand volgens art. 47 Wet Marktpraktijken;(Wet op consumenten bescherming)
9. Dag: kalenderdag;
10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
11. Voucher : is een bon, waardedocument die intergraal de waarde vertegenwoordigd die betaald is. Het gebruik hiervan valt onder de algemene voorwaarden van de provider van de waardebon/voucher.
12. Provider : is een partner van GaN die vouchers/waardebonnen ter beschikking stelt
13. Product: is een fysische goed die een waarde vertegenwoordigd vermeld op de website van GaN en de App.
14. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: The Nudge Company NV
Handelend onder de naam: Give a Nudge
Vestigingsadres: Vlasstraat 3 , 9100 Sint Niklaas
Telefoonnummer: +32 499 52 86 90
Bereikbaarheid: ma-vrij: 9u-18u & za-zo: 10u-17u
E-mailadres: info@giveanudge.com
BTW-identificatienummer: BE0672 982 535


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument overgedragen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument overgedragen worden op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
3. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
o indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het emailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan (info@giveanudge.com)
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties. Give a Nudge beschikt over after sale services in de vorm van een klantendienst. Te bereiken op info@giveanudge.com
d. de in artikel 4 lid 4 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. een link naar de downloadbare algemene voorwaarden wordt meegestuurd bij de bevestigingsmail van een bestelling.
5. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze herroeping kan mondeling gebeuren, doch is het aangeraden om dit schriftelijk of per e-mail te doen omwille van het bewijs. Deze termijn gaat in op de dag na levering van het product aan de consument. Let op: op zakelijke bestellingen vervalt het recht van retour.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2. Het herroepingsrecht kan slechts ingeroepen worden indien de challenge nog niet gestart is.
3. De challenge wordt automatisch gestart na ontvangst van de challenge via het openen van de video boodschap, intypen code of scan QR code.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen, mits de consument zijn adres en bankrekening aan de ondernemer doorgeeft.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
• Indien de consument over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, product of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode in navolging van het gebruik van een voucher
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
6. In geval van een technische fout betreffende de affichering van de prijs zal de ondernemer slechts gebonden zijn indien de geafficheerde prijs redelijk verwacht kon worden voor het product of de dienst.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
3. Tenzij expliciet anders overeen gekomen, wordt er behoudens de wettelijke garantie, geen extra garantie geboden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, een gelijkwaardig vervangproduct aan te vragen, of eventuele schadevergoeding te bekomen.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan geen overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen.
2. De challenge heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat de challenge zal worden voortgezet na de periode van twee jaar moet er een aanvraag ingediend worden via info@giveanudge.com.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmidellijk te worden voldaan via de betaalsystemen die de App of Website aanbieden.
2. Bestellingen zowel voor consumenten als voor bedrijven dienen vooraf betaald te worden per kredietkaart (Visa of  Mastercard) of debetkaart (aangesloten banken). Je bestelling wordt geleverd na ontvangst van je betaling.
3. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden een gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling worden bedongen (tijdens de herroepingstermijn). Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
4. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenbehandeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
2. Wanneer de ondernemer de tussenkomst aanvraagt zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
3. De koper en/of begunstigde van de cadeaubon of voucher kan The Nudge Company niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van de voucher. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fouten.
4. The Nudge Company staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigde zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek opzichtens de dienstverlener.
5. Het Belgisch recht is van toepassing. Toepasselijke Rechtbank : Arrondissement Sint Niklaas, België.
6. The Nudge Company verbindt zich tot een goede uitvoering van het arrangement. De eventuele vergoeding is evenwel beperkt tot de waarde van de cadeaubon of voucher.
7. The Nudge Company is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij deze schade werd veroorzaakt door grove schuld of opzet van The Nudge Company.
8. The Nudge Company kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van inhoud van iedere challenge afzonderlijk of combineerd.

Artikel 16 – Omruilen
1. Het is de ontvanger van de voucher/aankoopbon toegestaan om via info@giveanudge.com een aanvraag in te dienen om de voucher/aankoopbon om te ruilen met een andere voucher/aankoopbon van een partner die vermeld staat op de website/App.
2. Het bedrag moet identiek zijn als de oorspronkelijke waarde vermeld op de voucher/aankoopbon.
3. Iedere omruiling die een extra kost met zich meebrengt zal aangerekend worden.
4. In geen beding wordt er een deel van het bedrag cash terugbetaald.

Artikel 17 – Intellectuele rechten
1. The Nudge Company, geregistreerd onder nummer BTW: BE 0672.982.535, is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele rechten. Give a Nudge is een gedeponeerd merk van The Nudge Company.
2. The Nudge Company is exclusief eigenaar of licentiehouder van concept, structuur, lay-out en design van de websites van The Nudge Company. Je dient de schriftelijke goedkeuring van The Nudge Company te verkrijgen alvorens een website van The Nudge Company of delen ervan te gebruiken voor toepassingen of doeleinden onbekend aan The Nudge Company.
3. The Nudge Company is exclusief eigenaar of licentiehouder van basisconcept, structuur, lay-out en design van de Give a Nudge en waardebon (verder cadeaubon of voucher), een origineel concept waarmee een belevenis, een challenge, een product of een voucher cadeau kan worden gegeven. Je dient de schriftelijke goedkeuring van The Nudge Company te verkrijgen alvorens concept, structuur, lay-out en/of design van de gift voucher te gebruiken.

Artikel 18 – Verzending
1. Voor de verzending van cadeaubon,voucher of fysische goederen in België, Nederland of Luxemburg, betaal je een vaste verzendkost. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal bonnen, goederen dat je bestelt.

2. Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Als je tijdens werkdagen voor 11 uur bestelt en betaalt per kredietkaart (Visa of Mastercard) of debetkaart (aangesloten banken), dan wordt je bestelling binnen 2 tot 4 werkdagen geleverd (niet-gegarandeerd).
3. Tijdens het weekend of op feestdagen worden geen leveringen gedaan.

Artikel 19 – Privacy
1. The Nudge Company respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. De door jou verstrekte persoonlijke gegevens dienen om je een zo goed mogelijke service te kunnen leveren, om je boeking zo goed mogelijk te verwerken en om je eventueel te informeren over interessante aanbiedingen en nieuws via onze e-mail nieuwsbrief.
2. Je persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden die niet betrokken zijn bij The Nudge Company zonder voorafgaandelijke toestemming.
3. Je kunt te allen tijde inzage krijgen in je persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van The Nudge Company. Indien je deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van The Nudge Company, dan kun je dit per email of per post aan The Nudge Company laten weten.

Artikel 20 – Cookies
1. Beleid voor het gebruik van Cookies : bij het raadplegen van onze website www.giveanudge.com worden er cookies geplaatst op uw computer, uw smartphone of uw tablet. Onze website is ontworpen om rekening te houden met de behoeftes en verwachtingen van onze klanten. Onder andere daarom gebruiken wij cookies om uzelf bijvoorbeeld te identificeren en toegang te krijgen tot uw account. Deze pagina stelt u in staat om beter te begrijpen hoe de cookies werken en hoe u ze kunt instellen.
2. Definitie van een cookie : een cookie is een tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatst bij uw bezoek aan een website of bij het raadplegen van reclame. Het heeft tot doel om informatie te registreren met betrekking tot uw navigatie en om u services aan te bieden die zijn aangepast aan uw terminal (computer, smartphone of tablet). De cookies worden beheerd door uw internet browser.
3. De cookies worden door www.giveanudge.com op uw terminal geplaatst voor navigatiedoeleinden en om de services op onze website te optimaliseren en te personaliseren.
4. Derde cookies: dit betreft cookies die door derde vennootschappen worden geplaatst (bijvoorbeeld de handelspartners) om uw belangencentra te herkennen en eventueel het reclame-aanbod te personaliseren dat u krijgt toegestuurd op onze website en daarbuiten.
5. Deze cookies kunnen worden geplaatst als u op onze website navigeert of als u op de reclames op onze website klikt. In het kader van partnerships letten wij erop dat de handelspartners de gewijzigde wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 6 januari 1978 in acht nemen en zich ertoe verplichten om gepaste maatregelen te nemen voor de beveiliging en de bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens.
6. U kunt op ieder moment besluiten om de cookies te deactiveren. Uw browser kan ook worden ingesteld om de cookies die op uw computer worden geplaatst te signaleren en u te vragen of u dit accepteert of niet. U kunt de cookies geval per geval accepteren of weigeren of ze systematisch weigeren.
7. Wij herinneren u eraan dat deze instellingen de voorwaarden van toegang tot onze publicaties en services, die het gebruik van cookies vereisen, kunnen wijzigen. Als u browser is ingesteld om systematisch cookies te weigeren kunt u geen gebruik maken van een deel van onze services. Om de cookies zo goed mogelijk naar uw verwachtingen te beheren nodigen wij u uit om uw browser in te stellen met inachtneming van het doeleinde van de cookies.
8. Internet Explorer
Klik in Internet Explorer op de knop Tools, en daarna op Internet Opties.
Klik op de tab Algemeen, onder Browsergeschiedenis op Instellingen.
Klik op de knop Bestanden afbeelden.
9. Firefox
Ga naar de tab Tools van de browser en selecteer het menu Opties
Kies in het venster dat wordt afgebeeld Privacy en klik op Cookies afbeelden.
10. Safari
Kies in uw browser het menu Bijwerken > Voorkeur.
Klik op Veiligheid.
Klik op Cookies afbeelden.
11. Google Chrome
Klik op het pictogram van het menu Tools.
Selecteer Opties.
Klik op de tab Geavanceerde opties en ga naar de sectie Vertrouwelijkheid.
Klik op de knop Cookies afbeelden.

Artikel 21 – Hyperlinken
De website www.giveanudge.com kan bepaalde linken naar andere websites bevatten waarvan de inhoud buiten onze controle valt en die niet worden gedekt door het onderhavige vertrouwelijkheidsbeleid. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites die zo worden gepresenteerd, noch voor de manier waarop uw persoonsgegevens worden geregistreerd en gebruikt op deze websites.